XXXII Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Zawiadamia się mieszkańców gminy, że

XXXII Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

odbędzie się dnia 22 września 2010 r. o godz. 14:00

w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.

  

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę
porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej
sesji.

4. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem budżetu gminy na 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Polska Cerekiew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

9. Podjecie uchwały w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi.

10. Informacja Wójta o postępie i zagrożeniu w realizacji inwestycji gminnych w roku bieżącym.

11. Realizacja uchwały Nr XVI/136/2000 z dnia 27.12.2000 r. – Strategia Rozwoju Gminy Polska Cerekiew na lata 2000–2015.

12. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.

13. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu.

14. Wolne wnioski.