Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje

że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego"

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty:

 

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Krapkowicach

ul. 1-go Maja 2

47-300 Krapkowice

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.