Wyszukaj w serwisie

Projekt PRACA - SZANSĄ NA LEPSZE ŻYCIE

W roku 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej - Działanie 7.1, Poddziałanie  7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ".


Projekt pn: „Praca – szansą na lepsze życie” realizowany będzie w okresie od marca 2010 do października 2009 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych będących długotrwałymi klientami Ośrodka.


Cele szczegółowe :

W tym celu wytypowano grupę beneficjentów 7 osób w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn. Są to osoby niepracujące, długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej. W ramach projektu zorganizowane zostaną: szkolenie z doradcą zawodowym, poradnictwo psychologiczne , kurs obsługi komputera , kurs zarządzania czasem własnym oraz budżetem gospodarstwa domowego oraz szkolenie nt : czym jest manipulacja i jak się przed nią bronić . Beneficjenci otrzymają także dodatkowe wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych

Główne rezultaty programu:

Całość działań będzie realizowana w oparciu o zasoby kadrowe i infrastrukturalne GOPS-u.
 

Budżet projektu wynosi: 41 893,00 zł w tym środki własne: 4 398,77 zł.
 

Program jest wartością dodaną jako działanie ponadprogramowe GOPS-u i bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu.

pokl_logo.jpeg Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.jpeg