Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych

Polska Cerekiew, dnia 02.07.2010 r.

 

OGŁOSZENIE
o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/115/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 września 2008 r., zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych obejmującego trzy obszary w granicach sołectw:
- obszar nr 1 – Wronin, Koza, Mierzęcin, Dzielawy, Ciężkowice, Polska Cerekiew, Ligota Mała,
- obszar nr 2 – Witosławice, Ciężkowice, Polska Cerekiew, Jaborowice,
- obszar nr 3 – Połowa, Zakrzów,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach

od 14 lipca do 12 sierpnia 2010 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, pok. nr 11 w godz. od 8:00 do 15:00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, pok. nr 3 o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Polska Cerekiew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2010r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że:

- możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11

- do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

- uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Polska Cerekiew w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2010 r.

- uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia

 

inż. Krystyna Helbin