XXIX Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Zawiadamia się mieszkańców gminy, że

XXIX Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

odbędzie się dnia 24 czerwca 2010 r. o godz. 14:00

w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.

  

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę
porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej
sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

6. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Praca szansą na lepsze życie” w ramach priorytetu VII, Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

9. Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w gminie Polska Cerekiew.

10. Informacja Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o planowanych działaniach w okresie wakacji na rzecz dzieci z rodzin patologicznych.

11. Informacja Wójta Gminy o postępie w realizacji inwestycji gminnych w roku 2010.

12. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu.

13. Wolne wnioski.