Wyszukaj w serwisie

Informacja dotycząca wyborów na Prezydenta RP

wybory_male.jpeg

 

Wyborcy, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy), a w przypadku wyborców wpisanych do rejestru wyborców na własny wniosek – poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborców nigdzie niezamieszkałych, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj do dnia 10 czerwca 2010 r.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r.