Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację zasilania i instalacji elektrycznych budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje

że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

"Modernizacja zasilania i instalacji elektrycznych budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi"

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:

 

ANC - ELEKTROTECHNIK

Norbert Czaja

Wierzch 28D

48-250 Głogówek

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.