Protokół program współpracy

PROTOKÓŁ

z konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Polska Cerekiew.

 

  1. Przedmiotem konsultacji był projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”
  2. Termin konsultacji wyznaczono od 05.10.2023 r. do 19.10.2023 r.
  3. Przebieg konsultacji:

Program został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi poprzez podanie  do publicznej wiadomości w formie publikacji na stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew, zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie, informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem programu przeznaczonego do konsultacji oraz formularzem zgłoszenia uwag i propozycji zmian.

  1. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna propozycja zmiany do projektu programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku. Zgłoszenie wpłynęło od stowarzyszenia „EURO-COUNTRY” z siedzibą przy ul. Raciborskiej 4 w miejscowości Polska Cerekiew.

Stowarzyszenie jako propozycję zmiany podało możliwości udzielania organizacjom pozarządowym pożyczek na realizację celów statutowych. Jako podstawę propozycji poparła ją o formułę przyjętą przez kilka gmin na terenie województwa, umożliwiające udzielenie pożyczki w momencie ewentualnej konieczności. Realizując kilka projektów w tym samym czasie, blokuje w nich środki finansowe zarówno pozyskane jak i własne. Takie działania stwarzają ryzyko utraty płynności finansowej.

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sporządził: podinspektor Andrzej Kowaczek

Polska Cerekiew dn. 23.10.2023 r.