Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych

Polska Cerekiew, dnia 16.03.2010 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/115/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 września 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych obejmującego trzy obszary w granicach sołectw:

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 marca do 29 kwietnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, pok. nr 11 w godz. od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, pok. nr 3 o godz. 12:00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Polska Cerekiew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2010r.


Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm.) informuję, że:

                                                                                               inż. Krystyna Helbin