Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Gminnej Spółki Wodnej

Z A W I A D O M I E N I E

 
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

zawiadamia członków,

że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów

Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

odbędzie się 12 lutego 2010 roku o godzinie 10:00

w sali obrad Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

Zygfryd Bochenek