Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi informuje, iż można ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 w podprogramie 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie bądź rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafić będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

-1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

-1410,00 zł dla osoby w rodzinie,

 Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym- bezpłatnie.

Osoby , które są zainteresowane  powyższą  pomocą  zobowiązane są do złożenia oświadczenia w siedzibie tutejszego Ośrodka do dnia 31.07.2023r.

 

Na stronie internetowej MRiPS pod adresem: www.gov.pl dostępne są szczegółowe informacje na temat Podprogramu 2021 Plus oraz wzory skierowań.