Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni drogi gminnej 108334 O (Wronin - Łaniec)

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje

że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 108334 O (Wronin - Łaniec)"

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.

ul. 24 Kwietnia 4

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.