Raport o stanie gminy

RAPORT O STANIE GMINY

Ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy został zobowiązany do corocznego przedstawiania radzie gminy raportu o stanie gminy za poprzedni rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Raport wójta o stanie Gminy Polska Cerekiew za 2022 rok przedstawiony zostanie na sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w dniu 25 maja 2023 roku.

Raport ma charakter publiczny, co oznacza, że mieszkańcy gminy mają prawo brać udział w debacie nad raportem. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Debata nad raportem o stanie gminy zgodnie z zapisami w/w ustawy odbędzie się na sesji absolutoryjnej w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz.16 00 . Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie dokonuje pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy w Polskiej Cerekwi najpóźniej do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 15.30. Zgłoszenie winno być poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Treść raportu o stanie gminy zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi po jego przedstawieniu na sesji w dniu 25 maja 2023 roku.

 

Załączniki:

1. Wzór zgłoszenia do debaty.
DOCX1b.Pisemne zgłoszenie udziału w debacie.docx (10,00KB)