Wyszukaj w serwisie

XXV Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

sesja_duze.jpegZawiadamia się mieszkańców gminy, że XXV Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi odbędzie się w dniu 26 listopada 2009 r. o godz. 16:00 w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.
 

 

 

Tematem obrad sesji będzie:

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał podatkowych na 2010 rok.

5. Pierwsze czytanie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009 rok.

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Polska Cerekiew.

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew na 2010 rok.

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Polska Cerekiew wykonywania zadań własnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

12. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu.

13. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.