XXIV Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

sesja_duze.jpegZawiadamia się mieszkańców gminy, że XXIV Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi, odbędzie się w dniu 24 września 2009 r. o godz. 14.00 w Sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4.

 

 

Tematem sesji obrad będzie:

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2009r i wypracowanie opinii.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr XVIII/126/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27.11.2008r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za I półrocze 2009 r.

7. Informacja Wójta o postępie i zagrożeniu w realizacji inwestycji gminnych w roku bieżącym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na wykonywaniu w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w wyniku, którego nastąpi likwidacja niektórych rodzajów działalności tego Zespołu i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nasza przyszłość lepsza przyszłość”

12. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do Wojewódzkiego programu Szczepień przeciwko wirusowi HPV.

11. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu.

12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.