Wyszukaj w serwisie

Stypendia szkolne

przedszkole_duze.jpegInformujemy, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010.

Druki wniosków można otrzymać w pokoju nr 15 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony www.polskacerekiew.pl (zakładka AKTUALNOŚCI lub KARTY USŁUG - FORMULARZE).

Wnioski mogą składać rodzice lub pełnoletni uczniowie.

 

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód w rodzinie ucznia, który ubiega się o przyznanie stypendium, nie może przekroczyć 351 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające sytuację materialną w rodzinie, np.: zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi o pobieranych świadczeniach i inne.

Wnioski należy składać do dnia 15 września 2009 r.
 

 

DOCWniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego (76,00KB)