Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni drogi transportu rolnego: Witosławice

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zmianami)

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje

że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

Remont nawierzchni drogi transportu rolnego: Witosławice

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "MAK-RO"

S. Górski, I. Górska Sp. J.

ul. Witosa 1A, 48-120 Baborów

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.