Wyszukaj w serwisie

Praca - szansą na lepsze życie

W roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w polskiej Cerekwi wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VII- Promocja integracji społecznej - Działanie: 7.1 Poddziałanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Projekt pn „Praca- szansą na lepsze życie” realizowany będzie w okresie od kwietnia 2009 do sierpnia 2009r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych będących długotrwałymi klientami Ośrodka.


Cele szczegółowe:
 

W tym celu wytypowano grupę beneficjentów 5 osób. Są to osoby niepracujące, długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej.
W ramach projektu zorganizowane zostaną: szkolenie z doradcą zawodowym, poradnictwo psychologiczne, kurs obsługi komputera, kurs obsługi kasy fiskalnej, beneficjenci otrzymają także dodatkowe wsparcie finansowe.


Główne rezultaty programu:
 

Całość działań będzie realizowana w oparciu o zasoby kadrowe i infrastrukturalne GOPS-u.
Budżet projektu wynosi: 44.567 zł w tym środki własne: 4.679,54 zł
Program jest wartością dodaną jako działanie ponadprogramowe GOPS-u i bez
wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu.

 

 

 pokl_logo.jpeg

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 EFS.jpeg