Wyszukaj w serwisie

XXIII Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

sesja_duze.jpegZawiadamia się mieszkańców gminy, że XXIII Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 r. o godz. 14:00 w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.

 

 

Tematem obrad sesji będzie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

5. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2009 rok.

6. Podjecie uchwały w sprawie zmian Statutu Gminy Polska Cerekiew.

7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietnia 2009r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród.

8. Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu o stanie bezrobocia w gminie Polska Cerekiew.

9. Informacja Wójta Gminy o postępie w realizacji inwestycji gminnych w I półroczu 2009 r.

10. Informacja Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o planowanych działaniach w okresie wakacji 2009 na rzecz dzieci z rodzin patologicznych.

11. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu.

12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.