Wyszukaj w serwisie

Informacja dotycząca wyborów do Parlamentu Europejskiego

Informuje się mieszkańców gminy, że spisy wyborców są wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew - pokój nr 14, w dniach od 25.05.2009 r. do 29.05.2009 r. w godzinach od 8.00 do 15.30.

Spisy wyborców można sprawdzić również telefonicznie pod numerem telefonu 480 14 61.


Wyborcy, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy), a w przypadku wyborców wpisanych do rejestru wyborców na własny wniosek – poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 28 maja 2009 r.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 czerwca 2009 r.