Wyszukaj w serwisie

XXI Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

sesja_duze.jpegZawiadamia się mieszkańców gminy, że XXI Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2009 r. o godz. 16:00 w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.

 

 

Tematem obrad sesji będzie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

5. Informacja przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Polska Cerekiew.

6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

7. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XI/81/2007 z dnia 06.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXV/212/2005 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 wody dla odbiorców z wodociągu gminnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków.

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród.

14. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polskiej Cerekwi.

16. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu.

17. Wolne wnioski.