Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni dróg gminnych 108325 O, 108326 O, 108328 O

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje, że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

"Remont nawierzchni dróg gminnych 108325 O, 108326 O, 108328 O"

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "M+"

ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy

inż. Krystyna Helbin