Wyszukaj w serwisie

XXXI sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

I N F O R M A C J A

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 24.03.2022 r. o godz. 16.00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy  Polska Cerekiew.

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich sesjach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 2022 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XX/123/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”.

10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i jej Komisji na 2022 rok.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.