Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew do dnia 14 marca 2022 r.

DOCZARZĄDZENIE Wójta Gminy dot konsultacji uchwały GPPiRPA oraz PN.doc (29,50KB)
DOCXUCHWAŁA NR Program.docx (13,31KB)
DOCXProgram_Polska Cerekiew.docx (49,57KB)
DOCXPROTOKӣ z przeprowadzenia konsultacji.docx (11,99KB)
DOCFormularz zgłaszania uwag do projektu uchwały.doc (27,00KB)
 

 

Polska Cerekiew, dnia  01.03.2022 r.