Wyszukaj w serwisie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi

Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi

Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458) ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
wymiar czasu pracy 0,2 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu bhp
b) posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie bhp oraz ochrony p.poż (kurs inspektora ochrony p.poż)
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
d) nieposzlakowana opinia
e) dobry stan zdrowia
f) obsługa komputera

2. Wymagania dodatkowe:

a) dyspozycyjność
b) prawo jazdy kat. B
c) komunikatywność
preferowane dodatkowo:
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (między innymi):

a) przegląd i kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy,
b) dokonywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy,
c) przygotowywanie wniosków Wójtowi i kierownikom jednostek organizacyjnych zmierzających do usunięcia stwierdzonych zagrożeń,
d) udział w opracowywaniu wewnętrznych instrukcji, zarządzeń, regulaminów w zakresie bhp,
e) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
f) przeprowadzanie szkoleń z zakresu bhp pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych,
g) prowadzenie rejestru wypadków przy pracy,
h) udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe a także realizacja tych wniosków,
i) udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia oraz doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,
j) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy oraz laboratoriami zakładowymi i środowiskowymi w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami,
k) współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
l) wyposażanie zgodnie z ustalonymi normami pracowników w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej,
m) dbanie o odpowiednie wyposażenie w urządzenia ochronne i sanitarne,
n) wyposażanie zgodnie z ustalonymi normami pracowników w środki utrzymania czystości.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
a) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
b) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
c) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
d) kwestionariusz osobowy
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko” w terminie do dnia 26 marca 2009 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii.

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew
inż. Krystyna Helbin