Wyszukaj w serwisie

XX Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Zawiadamia się mieszkańców gminy, że XX Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi odbędzie się dnia 12 lutego 2009 r. o godz. 16:00 w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

5. Informacja Wójta Gminy o postępie w realizacji zaplanowanych i  kontynuowanych inwestycjach w roku 2009.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Polska Cerekiew.

9. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2009 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

11. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu.

12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

13. Zakończenie obrad.