XXX sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

I N F O R M A C J A

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 16.12.2021 r. o godz. 16.00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się XXX sesja Rady Gminy  Polska Cerekiew.

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich sesjach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok.

6. Pojęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2021 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2021 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

10. Informacja Wójta Gminy o działalności w 2021 roku.

11. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Gminy w 2021 roku.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.