Wyszukaj w serwisie

Komunikat dotyczący ptasiej grypy

WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW DROBIU

ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną
z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat

ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby.

Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu

W okresie wędrówek dzikich ptaków, powinno się przetrzymywać drób w odosobnieniu.

Zaleca się:

Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych

Zaleca się:

nie wypuszczanie gołębi z gołębników w celu oblatywania.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia ptasią grypa.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do rzeźni, są zawsze obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed
i poubojowemu w rzeźniach drobiu.

Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.

W zależności od rozwoju sytuacji i poziomu zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków w Polsce jak i w krajach sąsiednich, Główny Lekarz Weterynarii podejmie wszelkie, możliwe i prawem przewidziane działania w celu zabezpieczenia Polski przed wniknięciem tej choroby.

PDFGrypa ptaków_informacje ogólne_PIWet_5.11.2021.pdf (725,92KB)
PDFAktualna sytuacja_grypa ptaków_PIWet_5.11.2021.pdf (681,38KB)