Wyszukaj w serwisie

XXIX sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

I N F O R M A C J A

 

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 25.11.2021 r. o godz. 16.00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy  Polska Cerekiew.

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich sesjach.

4. Pojęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2021 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2021 rok.

6. Pojęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Polska Cerekiew.

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za  pracę Wójta Gminy Polska Cerekiew.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.