Granty PPGR - WAŻNE!

Granty-PPGR-1024x432.jpeg

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Gmina Polska Cerekiew (Wnioskodawca) została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PGR na podstawie udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PGR).

Według zaktualizowanych informacji otrzymanych w dniu 17.11.2021 r. od weryfikatora Komisji Przyznającej Granty informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

W związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu zobowiązane są do dostarczenia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR do Urzędu Gminy Polska Cerekiew, w pokoju nr 21 na II piętrze w terminie do dnia 10.12.2021 r. w godzinach pracy urzędu. Ważne, aby w przypadku dostarczenia kopii dokumentów potwierdzić ich autentyczność z oryginałem
– kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem.

Brak przedłożenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie złożonych oświadczeń.

Osoby, które dostarczyły już ww. dokumenty nie muszą tego robić ponownie.

W sprawie pytań można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 774801476.