Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

UWAGA! 

Decyzją Wójta Gminy Polska Cerekiew nabór składania dokumentów został przedłużony do dnia 4 listopada 2021 roku do godziny 13:00.
Powyższy termin jest ostateczny.

 

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

GRANTY PPGR

Głównym celem programu Granty PPGR  jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

Pozostałe cele programu to przede wszystkim:
• przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
• cyfryzacja terenów popegeerowskich,
• poprawa jakości życia mieszkańców,
• rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR. 

Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie sprzętu dla uprawnionych dzieci.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

– sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

– ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

– usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy:

1. zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.

2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (np. w ramach zdalnej Szkoły). 


Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie  przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia szkoły ponadpodstawowej następujących dokumentów:
1. Oświadczenia, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
3. Wykaz – informację o wyborze sprzętu;
4. Dokumentów potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Złożenie dokumentów:

1. Komplet dokumentów należy składać w punkcie obsługi mieszkańca w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew
– ul. Raciborska 4, w terminie do 2 listopada 2021 roku (włącznie), w godzinach pracy urzędu.

2. Dokumenty złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostaną zweryfikowane przez pracownika Gminy, w zakresie poprawności.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy osobiście, lub pod nr tel 774801476.

4. Wszystkie druki dostępne są na stronie w linkach poniżej:

DOCXwykaz_informacja_o_wyborze_sprzetu.docx (90,48KB)

DOCoswiadczenie_dla_rodzica.doc (119,50KB) 

DOCoswiadczenie_ucznia_szkoly_sredniej_ktory_osiagnal_pelnoletnosc.doc (120,00KB) 

DOCXzgoda_na_przetwarzanie_danych-PGR.docx (16,88KB)

Wszelkie szczegóły, w tym wzór oświadczenia składanego do Gminy lub szkoły również do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z wzięciem udziału w projekcie i otrzymaniem sprzętu.
To zależeć będzie od wyniku naboru i otrzymanego przez Gminę dofinansowania!!!

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020