Wyszukaj w serwisie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi - Projekt PRACA - SZANSĄ NA LEPSZE ŻYCIE

W roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej - Działanie 7.1, Poddziałanie  7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ".


Projekt pn: „Praca – szansą na lepsze życie” realizowany będzie w okresie od kwietnia 2009 do sierpnia 2009 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych będących długotrwałymi klientami Ośrodka.


Cele szczegółowe :

W tym celu wytypowano grupę beneficjentów 5 osób. Są to osoby niepracujące , długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej.
W ramach projektu zorganizowane zostaną:

Główne rezultaty programu:

Całość działań będzie realizowana w oparciu o zasoby kadrowe i infrastrukturalne GOPS-u.
 

Budżet projektu wynosi: 44 567,00 zł w tym środki własne: 4 679,54 zł.
 

Program jest wartością dodaną jako działanie ponadprogramowe GOPS-u i bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu.

 

 pokl_logo.jpeg

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 EFS.jpeg