Wyszukaj w serwisie

XIX Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Zawiadamia się mieszkańców gminy, że XIX Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi odbędzie się w dniu 29 grudnia 2008 r. o godz. 14:00 w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2009 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Polska Cerekiew za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Wronin.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n.: "Akademia Wiedzy i Umiejętności - promowanie idei kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew".

9. Podjęcie uchwały w sprawie wybory przedstawiciela Gminy na Członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew.

11. Informacja Wójta o działalności w 2008 roku.

12. Informacja o działalności Rady w 2008 roku.

13. Informacja Radnego Powiatowego z prac Rady Powiatu.

14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

15. Zakończenie obrad.