Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego Jaborowice 80

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) Kierownik Zakładu Usług Komunalnych informuje, że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

"Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Jaborowice 80"

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:

"WEMA" Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe Józef Moszek, 47-208 Pokrzywnica, ul. Młyńska 10

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.