Wyszukaj w serwisie

XVI Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Zawiadamia się mieszkańców gminy, że XVI Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi odbędzie się w dniu 18 września 2008 r. o godz. 16:00 w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku i wypracowanie opinii.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy w 2008 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych.

9. Sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej uchwały nr XI/81/2007 z 06.12.2007 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za I półrocze 2008.

10. Informacja Wójta o postępie i zagrożeniu w realizacji inwestycji gminnych w roku 2008.

11. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu.

12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

13. Zakończenie obrad.