Wyszukaj w serwisie

Raport o stanie gminy - debata

RAPORT O STANIE GMINY

 

Nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z 2019 roku Wójt Gminy został zobowiązany do corocznego przedstawiania radzie gminy raportu o stanie gminy za poprzedni rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Raport wójta o stanie Gminy Polska Cerekiew za 2020 rok przedstawiony zostanie na sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w dniu 27 maja 2021 roku. Raport ma charakter publiczny, co oznacza, że mieszkańcy gminy mają prawo brać udział w debacie nad raportem. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Debata nad raportem o stanie gminy zgodnie z zapisami w/w ustawy odbędzie się na sesji absolutoryjnej w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz.16:00. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie dokonuje pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy w Polskiej Cerekwi najpóźniej do dnia 26 maja 2021 r. do godz. 15:30. Zgłoszenie winno być poparte podpisami co najmniej 20 osób. Treść raportu o stanie gminy zamieszczona zostanie w BIP urzędu po jego przedstawieniu na sesji w dniu 27 maja 2021 roku.

 

Załączniki: DOCXPisemne zgłoszenie udziału w debacie.docx (10,00KB)