Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew

w dniach

od 08 września 2008 r. do 17 października 2008 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Polska Cerekiew w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, pok. nr 11 w godzinach od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 października 2008 r. w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, sala nr 3 o godz. 1300.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Polska Cerekiew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2008 r.

 

Wójt Gminy

inż. Krystyna Helbin