Wykaz nieruchomości na sprzedaż

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Polska Cerekiew podaje  do publicznej wiadomości, że przeznacza się do sprzedaży niżej opisaną nieruchomość:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Cena nieruchomości

Forma zbycia

Nr działki/

karta mapy

Pow.

w ha

Nr księgi wieczystej

Obręb

 

1.

 

364/2

k.m.2

 

9,0471

 

OP1K/00042498/4

 

Zakrzów

Nieruchomość położona w Zakrzowie przy ul. Parkowej 23, województwo opolskie, powiat kędzierzyńsko-kozielski, zabudowana budynkiem pałacu  wraz z pięcioma budynkami towarzyszącymi wpisana do rejestru zabytków obejmuje: pałac z lat 1898-1902 (nr rejestru 2022/77 z 14.01.1977r.) oraz park krajobrazowy (nr rejestru 163/88 z 12.02.1988r.)

Dojazd do nieruchomości dogodny bezpośrednio z ulicy Parkowej  lub bezpośrednio z drogi krajowej nr 45 drogą wewnętrzną.  Przez teren przebiega czynna infrastruktura techniczna. Nieruchomość częściowo ogrodzona i zagospodarowana. Teren parku porośnięty starodrzewiem mieszanym oraz trawą i krzewami.

Oznaczenie użytków: Bz i Bi

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części Zakrzów przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem ZP dla którego zapisy brzmią:  teren zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego, z przeznaczeniem podstawowym pod zabytkowy park krajobrazowy z pałacem o funkcji mieszkaniowo-usługowej, w tym szczególnie usługi gastronomii, rozrywki, nauki, kultury i administracji oraz mieszkalnictwa i mieszkalnictwa zbiorowego.

 

3 000 000,00 zł

VAT zw.

 

sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Cena nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zostanie obniżona o 50%.

Niniejszy wykaz podaj się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.polskacerekiew.pl; www.bip.polskacerekiew.pl, w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej  4.

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości gruntowej wymienionej w wykazie przysługuje roszczenie w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020., poz. 1990 ze zm.) lub odrębnych przepisów winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Piotr Kanzy