Wyszukaj w serwisie

Stypendia szkolne

Można już pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2008 / 2009. Druki wniosków można otrzymać w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi lub w pokoju nr 15.

 

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Dochód w rodzinie ucznia, który ubiega się  o przyznanie stypendium, nie może przekroczyć 351 zł netto.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające sytuację materialną w rodzinie, np.: zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, o świadczeniach pobieranych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi i inne.

 

Wnioski należy składać do dnia 15 września 2008 r.