Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, położonej w Dzielawach

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 1 i ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami), oraz zarządzenia nr 0151/19/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym,

dnia 28 lipca 2008 r. Wójt Gminy Polska Cerekiew wydał

Zarządzenie Nr 0151/39/2008

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, położonej w Dzielawach.


Zarządzenie ogłoszone zostało na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zarządzenia Wójta. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń została podana również w prasie lokalnej.