Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 82 poz. 560) Wójt Gminy informuje, że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Gimnazjalno -Szkolno - Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi" spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "MAK-RO"
S. Górski, I. Górska Sp. j.
ul. Witosa 1a
48-120 Baborów

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.