Wyszukaj w serwisie

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, uchwały nr XIII/93/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 lutego 2008 r. oraz uchwały nr XIII/96/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 r. - dnia 24 kwietnia 2008 r. Wójt Gminy Polska Cerekiew wydał zarządzenie nr 0151/19/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie ogłoszone zostało na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zarządzenia Wójta. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń została podana również w prasie lokalnej.