Wyszukaj w serwisie

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały nr XIX/163/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - dnia 24 kwietnia 2008 r. Wójt Gminy Polska Cerekiew wydał zarządzenie nr 0151/18/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie ogłoszone zostało na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zarządzenia Wójta. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń została podana również w prasie lokalnej.