Wyszukaj w serwisie

XIX sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

I N F O R M A C J A

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 24.09.2020 r. o godz. 17.00 w Sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie ul. Parkowa 20 odbędzie się XIX sesja Rady Gminy  Polska Cerekiew.

 

Tematem obrad sesji będzie:

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Polska Cerekiew za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice.                                                                                                      

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.                                                                                                      

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVII/98/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska Cerekiew na rok szkolny 2020/2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej „Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji” z siedziba w Zakrzowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/2016  Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad sesji.