Wyszukaj w serwisie

Konkurs Plastyczny

Regulamin Konkursu Plastycznego

z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego

„Piękno naszej gminy oczami dzieci i młodzieży”

 

W ramach obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce,  Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłasza konkurs plastyczny.

Zachęcamy wszystkich do plastycznego przedstawienia naszej gminy – miejscowości w której mieszkacie, uczycie się lub zakątka/obiektu którego darzycie sympatią. Proponujemy dokładnie zastanowić się i rozejrzeć, które miejsca w Waszej okolicy są Wam najbardziej bliskie. Jakie miejsca lub osoby chcielibyście nam pokazać? Zachęcamy do przedstawienia Waszych spostrzeżeń w formie rysunków lub obrazów.

 

I. Zasady udziału w konkursie plastycznym pt. „Piękno naszej gminy oczami dzieci i młodzieży”

1. Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polska Cerekiew. Tematem konkursu jest plastyczne przedstawienie gminy Polska Cerekiew. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formacie A-3, związanej z tematem konkursu.

2. Kategorie wiekowe konkursu plastycznego:

• Młodsza - dzieci w wieku od 4 do 8 lat

• Starsza - dzieci w wieku od 9 do 12 lat

3. Technika wykonania:

• Malarstwo - farby plakatowe, farby akrylowe, akwarela, tusz kolorowy;

• Rysunek - kredki świecowe, ołówkowe, markery, pisaki;

• Techniki mieszane - wszystkie wymienione powyżej.

4. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

5. Praca powinna zawierać na odwrocie czytelny opis, zawierający:

  1. imię i nazwisko oraz wiek autora,
  2.  adres zamieszkania,
  3.  imię i nazwisko opiekuna plastycznego (pod którego opieką została wykonana),

- wypełnione i podpisane załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy Polska Cerekiew,
ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew w terminie do 31.07.2020 r.

II. Terminy

Prace w konkursie przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2020 r. Po tym terminie lista uczestników zostaje zamknięta a kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane. UWAGA! KONKURS PRZEDŁUŻONY DO 14.08.2020 R.

III. Nagrody

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.

IV. Komisja konkursowa

Organizator powoła komisję konkursową, która oceni nadesłane prace i wyłoni zwycięzców konkursu. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.

2. W szczególnie uzasadnionej sytuacji termin konkursu może ulec zmianie.

3. Prace zgłoszone po terminie, niezgodne w wymaganiami technicznymi określonymi w regulaminie (np. format, technika wykonania, itp.), lub w przypadku braku wymaganych załączników (nr 1 i nr 2) nie będą brały udziału w konkursie.

VI. Załączniki do regulaminu:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na korzystanie z utworu (pracy konkursowej).

PDFZałączniki do konkursu plastycznego.pdf (1,03MB)