Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - wyłożenie do publicznego wglądu

Informujemy o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących projektu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” (ZPGN) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, które potrwają od 8 lipca do 29 lipca 2015 r.