Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu do wglądu

Polska Cerekiew dnia 07.01.2020 roku

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz Uchwały nr VIII/43/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.01.2020 r. do 12.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 7.30 do 16.00, wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 15.00.

Sporządzenie ww. planu jest związane z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV Studzienna – Polska Cerekiew.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, o godz. 10.00, pokój nr 3.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Polska Cerekiew na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2020 r. włącznie.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), projekt planu miejscowego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej. Zgodnie z art. 40 wyżej wymienionej ustawy, uwagi i wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi ul Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, e-mail: . Wniosek i uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi. Termin składania uwag upływa dnia 26.02.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Polska Cerekiew.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Wójta Gminy Polska Cerekiew danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Wójta Gminy Polska Cerekiew.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Polska Cerekiew ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Tynda email: .

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://bip.polskacerekiew.pl/2067/1347/ochrona-danych-osobowych.html

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew

mgr inż. Piotr Kanzy