Wyszukaj w serwisie

XIII Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

I N F O R M A C J A

 

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 28.11.2019 r. o godz. 16.00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się XIII sesja Rady Gminy  Polska Cerekiew.

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Polska Cerekiew zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nazwy Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad sesji.