Wyszukaj w serwisie

Roczny Program Współpracy - konsultacje

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, lub drogą mailową na adres  do dnia 21 października 2019 r. na załączonym formularzu.

Projekt programu - DOCProjekt programu konsultacje.doc (88,00KB)

Formularz zgłoszenia uwag dotyczący programu - DOCFormularz zgłaszania uwag do Projektu.doc (29,50KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 07.10.2019 r.