XI Sesja Rady Gminy

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 26.09.2019 r. o godz. 16.00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się XII sesja Rady Gminy  Polska Cerekiew.

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Polskiej Cerekwi.

9. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/143/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 20 kwietna 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe  warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na kadencję 2020-2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew.

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rzeczowo-finansowej  uchwały nr III/10/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.” za I półrocze 2019 r.

13. Wolne wnioski.